Informacje nieudostępnione w BIP

Na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z  2022 r. poz. 902 j.t.) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji w tym terminie jest niemożliwe wnioskodawca zostanie poinformowany o powodach opóźnienia oraz nowym terminie przekazania informacji – nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie jest zobowiązana do składnia pisemnego wniosku.

Wnioski w formie pisemnej należy kierować na adres:

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
Bogdanka
21-013 Puchaczów

lub składać osobiście w kancelarii ogólnej Spółki (pokój nr 4, czynnej w godzinach 6:00-14:45)

Wnioski w formie elektronicznej należy kierować na adres: ...@lw.com.pl 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej [POBIERZ]

Udostępnienie informacji i materiałów (z wyjątkiem niejawnych i objętych tajemnicą przedsiębiorstwa) może nastąpić za zgodą Członka Zarządu LWB (w zakresie dotyczącym LWB) oraz przez Rzecznika Prasowego LWB.
Udostępnienie materiałów archiwalnych może nastąpić za zgodą Prezesa Zarządu LWB (w zakresie dotyczącym LWB).

Udostępnianie informacji niejawnych zgodnie z klauzulą tajności, następuje tylko i wyłącznie osobom uprawnionym posiadającym poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych, które odbyły szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nie pracy. 

Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji ze względu na niejawność informacji.
LWB  zgodnie z art. 15. ustawy o dostępie do informacji publicznej zastrzega sobie prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych. 

Podmiot udostępniający informację:
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
Kontakt do osoby publikującej:
gie...@lw.com.pl
Opublikowane przez:
Magdalena Szewczyk
Data publikacji:
5 kwietnia 2023 13:30
Utworzono przez:
Magdalena Szewczyk
Data utworzenia:
5 kwietnia 2023 13:30
Powód zmiany:
-
Wersje archiwalne tej strony
 • Podmiot udostępniający informację:
  Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
  Kontakt do osoby publikującej:
  gie...@lw.com.pl
  Opublikowane przez:
  Super Użytkownik
  Data publikacji:
  27 lutego 2023 15:32
  Utworzono przez:
  Super Użytkownik
  Data utworzenia:
  27 lutego 2023 15:31
  Powód zmiany:
  Aktualizacja tekstu.