Deklaracja dostępności

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.


Data publikacji strony internetowej: 2023-02-28. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-17.


Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-02-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt wysyłając email na adres: gielda@lw.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 462 55 44, 81 462 50 29. Tą samą drogą można składać żądania zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową/zakładkę chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Do budynku Biura Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. prowadzi jedno wejście główne, wyposażone w dwie rampy do podjazdu samochodów osobowych oraz schody (5 stopni), wyposażone w przyschodowy podnośnik dla osób niepełnosprawnych, przez co budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach. Drzwi rozsuwane są automatycznie. Przy wejściu nie ma progów.

Budynek składa się z czterech kondygnacji (-1,0,1,2). Recepcja znajduje się na wprost wejścia głównego, pomieszczenie ochrony znajduję się na wejściu głównym po prawej stronie, wejście na obiekt zabezpieczone jest bramkami. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiająca poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

Pomiędzy kondygnacjami znajdują się schody wyposażone w poręcze. W budynku zainstalowana jest winda, która umożliwia przemieszczenie się na wszystkich poziomach. Winda wyposażona jest w dzwonek (kontakt bezpośrednio z ochroną).
Na obiekcie znajdują się toalety na poziomie (0,1,2). Na poziomie 0, jest toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, oznaczone tablicą informacyjną.

W budynku Biura Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A nie ma pętli indukcyjnych i oznaczeń w alfabecie Braille’a.

W budynku  nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych.

Budynek jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym. Pracownik ochrony zapewnia opiekę oraz możliwość korzystania z urządzeń technicznych (winda, toalety) znajdujących się w budynku celem bezpiecznego poruszania się osoby niepełnosprawnej na obiekcie Biura Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.


Aplikacje mobilne


nie posiadamy

 

Podmiot udostępniający informację:
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
Kontakt do osoby publikującej:
gie...@lw.com.pl
Opublikowane przez:
Super Użytkownik
Data publikacji:
28 czerwca 2023 11:45
Utworzono przez:
Super Użytkownik
Data utworzenia:
28 czerwca 2023 11:44
Powód zmiany:
Literówka w slug
Wersje archiwalne tej strony
 • Podmiot udostępniający informację:
  Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
  Kontakt do osoby publikującej:
  gie...@lw.com.pl
  Opublikowane przez:
  Super Użytkownik
  Data publikacji:
  28 czerwca 2023 11:44
  Utworzono przez:
  Super Użytkownik
  Data utworzenia:
  28 czerwca 2023 11:43
  Powód zmiany:
  Literówka z tytule
 • Podmiot udostępniający informację:
  Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
  Kontakt do osoby publikującej:
  gie...@lw.com.pl
  Opublikowane przez:
  Super Użytkownik
  Data publikacji:
  28 czerwca 2023 11:41
  Utworzono przez:
  Super Użytkownik
  Data utworzenia:
  28 czerwca 2023 11:41
  Powód zmiany:
  -
 • Podmiot udostępniający informację:
  Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
  Kontakt do osoby publikującej:
  gie...@lw.com.pl
  Opublikowane przez:
  Super Użytkownik
  Data publikacji:
  28 czerwca 2023 11:41
  Utworzono przez:
  Super Użytkownik
  Data utworzenia:
  28 czerwca 2023 11:39
  Powód zmiany:
  -
 • Podmiot udostępniający informację:
  Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
  Kontakt do osoby publikującej:
  gie...@lw.com.pl
  Opublikowane przez:
  Super Użytkownik
  Data publikacji:
  28 czerwca 2023 11:39
  Utworzono przez:
  Super Użytkownik
  Data utworzenia:
  28 czerwca 2023 11:36
  Powód zmiany:
  -
 • Podmiot udostępniający informację:
  Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
  Kontakt do osoby publikującej:
  gie...@lw.com.pl
  Opublikowane przez:
  Magdalena Szewczyk
  Data publikacji:
  18 kwietnia 2023 07:59
  Utworzono przez:
  Magdalena Szewczyk
  Data utworzenia:
  18 kwietnia 2023 07:56
  Powód zmiany:
  -
 • Podmiot udostępniający informację:
  Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
  Kontakt do osoby publikującej:
  gie...@lw.com.pl
  Opublikowane przez:
  Magdalena Szewczyk
  Data publikacji:
  18 kwietnia 2023 07:56
  Utworzono przez:
  Super Użytkownik
  Data utworzenia:
  23 marca 2023 09:44
  Powód zmiany:
  -